divendres, de maig 07, 2010

Ple dijous 13 de maig

De conformitat amb el Decret d’Alcaldia de data 6 de maig de 2010, se’l/la convoca a la sessió EXTRAORDINARIA del Ple que tindrà lloc a la Sala de Sessions de la Casa de la Vila el 13 de MAIG de 2010, a les 12:00 hores en primera convocatòria, i el 15 de MAIG de 2010 a la mateixa hora en segona convocatòria, de no celebrar-se la primera, d’acord amb l’article 90.2 del RD 2568/1986, de 18 d’abril pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals.

Ordre del dia:

 

 

1r.-  APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

2n.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA DEL NOMENAMENT DE TINENTS D’ALCALDE DE L’AJUNTAMENT.

3r.- DONAR COMPTE DEL NOMENAMENT DELS MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.

4t.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA DE DELEGACIONS DE COMPETENCIES.

5è.- DECRETS DE L’ALCALDIA.

6è.- D.O. PENEDÈS.

7è.- SUPLEMENT DE CRÈDIT.

 

Cap comentari: