divendres, de novembre 07, 2008

Consulta la nova oficina d'atenció al ciutadà i guarderia

Gràcies a CIQ s'ha elaborat una oficina d'atenció al ciutadà de pressupost un terç al proposat per l'Alcalde i amb els diners sobrants es pot realitzar una guarderia.
Un nou èxit de l'equip de CIQ-EPM!

ANUNCI D'INFORMACIÓ PÚBLICA (tot el novembre es pot consultar a l'ajuntament)

El Ple de l'Ajuntament de Querol, en la sessió de data 22 d'octubre de 2008, va adoptar l'acord d'aprovar inicialment i sotmetre a informació pública el projecte d'obra ordinària titulat Edificis per oficina d'atenció al ciutadà, llar d'infants i urbanització plaça al C/ Sant Jordi, s/n, nucli de Bonany, redactat per Ricardo-Saúl Sánchez Obaya, amb un pressupost d'execució per contracte de tres-cents quaranta-nou mil set-cents cinquanta-dos euros amb divuit cèntims (349.752,18 euros), així com la relació de béns i drets que s'expropien per l'execució del projecte esmentat, la qual s'inclou com a annex al present anunci.
El projecte i la relació esmentats, els pot consultar qualsevol interessat a les oficines municipals de dimarts a dissabte, entre les 9 i les 14 hores, durant els trenta dies hàbils següents a la darrera publicació del present anunci al BOP de Tarragona, al DOGC, diari El Vallenc, o al tauler d'anuncis de la casa consistorial. Durant aquest mateix termini es poden formalitzar, davant l'Ajuntament, les al·legacions que es considerin pertinents.