dimecres, d’octubre 31, 2012

L’Ajuntament de Querol impulsa un projecte pel manteniment de les franges protecció contra incendis forestals.

L'iniciativa, finançada per un 66% per la Diputació de Tarragona, pretén el manteniment de les franges de protecció contra incendis forestals existents que separen les diferents urbanitzacions  de la Serra d'Ancosa-Montagut i del camí veïnal de Querol al Coll de la Torreta.

Aquestes franges de protecció es van realitzar fa 4 anys, el nul manteniment fa que la feina feta en la neteja en pocs anys ja no serveixi i s'hagi de tornar a netejar amb mitjans mecànics. La pastura amb ramats fa que aquest manteniment s'allargui durant molts anys.

El cost per hectàrea de la neteja  amb maquinària puja a 1400 € en canvi la neteja amb ramats suposa un 10% d'aquest cost. A més de l'estalvi que suposa per l'administració hi ha els següents beneficis:

·         Beneficis pel paisatge: La ramaderia extensiva ha estat una activitat tradicional a Catalunya que ha contribuït a crear i a mantenir un paisatge format per l'alternança de zones agrícoles i zones  forestals que contribueixen a crear una gran diversitat d'hàbitats.

·         Beneficis en l'extinció d'incendis: Els estalvis en els sistemes d'extinció són fruit de diferents factors. En primer lloc, per la disminució en la càrrega de combustible (70% en t/ha), la qual té una influència directa en la intensitat del foc i, per tant, en la quantitat de recursos humans i materials que cal destinar per al seu control.

·         Beneficis per la societat: un dels més evidents és l'estalvi que suposa el control del sotabosc amb bestiar respecte de les actuacions forestals fetes manualment o amb maquinària. I per altra banda, l'increment de la multifuncionalitat del bosc (activitats al medi natural: esportives, lúdiques, etc.)

·         Beneficis per l'activitat ramadera, s'incrementa la producció de carn i altres productes.

Així l'Ajuntament de Querol a més de disminuir els risc d'incendi  vol aprofitar  la  creixent  preocupació  per  preservar  la  naturalesa del municipi,  i  alhora generar oportunitats  laborals.  Desenvolupar  estratègies  capaces  de  canviar  la  deriva  vers  el despoblament rural i assolir la creació i manteniment de llocs de treball dignes i en harmonia amb l'entorn natural on es desenvolupen.

Aquesta subvenció és per un any, és necessari que l'administració aposti per aquesta iniciativa a més llarg termini.

 

 

 

 

POUM Querol

Després d’11 anys l’aprovació del Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal (POUM) de Querol està més a prop que mai per aprovar-se, després que el nou equip de Govern es proposés fa poc més d’un any aquest objectiu. Cal recordar que Querol és dels últims municipis de Catalunya que es regeixen per unes normes subsidiàries de l’any 1978.

 

El desembre de 2012 ja es va fer una nova aprovació provisional ja que les noves modificacions fetes eren massa substancials per aprofitar el procés de l’anterior equip de Govern. Durant aquest temps s’han estat treballant les al·legacions i s’han anat recollint diversos elements patrimonials que han de quedar palesos en el POUM. Finalment aquest dimecres s’ha entregat al servei d’urbanisme la memòria ambiental i el Pla perquè s’ emetin les directrius, recomanacions i requisits que  s’han d’incorporar abans de l’aprovació definitiva. Aquest veredicte previ és nou en la última modificació de la llei d’urbanisme. L’objectiu d’aquesta modificació és que el POUM quan  arribi a la comissió d’urbanisme ja tingui incorporat les aportacions del servei d’urbanisme i el procés s’agilitzi.

 

El POUM ja s’està realitzant amb les recomanacions de la Direcció d’Urbanisme dels Serveis de Tarragona i s’ha fet amb el consens de les diferents associacions i Juntes del municipi. Concretament el POUM no preveu fer cap urbanització nova i té l’objectiu de consolidar les existents: Mas Bermell, Ranxos de Bonany, Can Llenas i Mas Gassons, cada una ja té actualment entre 250 i 800 parcel·les i l’extinció del sòl que no s’ha consolidat en 35 anys. Pels que fa als nuclis se segueixen les línees del Pla Parcial Territorial del Pla de Tarragona; la consolidació  del nucli de Bonany, la consolidació  del nucli de Querol i un petit creixement d’una vintena de cases sota la carretera del poble de Querol, deixant un nucli compacte. Lluny queden ja les previsions per exemple de fer 1400 habitatges nous a Querol.

 

En aquest POUM també s’ha fet un treball extens per tal de tenir un bon catàleg de masies i cultural i dels elements natural per tal de mantenir el patrimoni del municipi.

 

L’Ajuntament espera que en poc més de 4 mesos es pugui fer ja la última aprovació que li correspon al Consistori.

 

Aquest és un dels principals reptes de l’equip de Govern per modernitzar el municipi; un altre repte important que el Consistori té i que ja està treballant és la legalització del subministrament d’aigua al municipi, ja que aquestes alçades s’ha fet ben poca cosa per adaptar-se a la normativa.

 

dilluns, d’octubre 01, 2012