divendres, de febrer 15, 2008

Treballar la meitat i cobrar el doble: equip de govern de Querol.

FINALMENT ES VAN APROVAR ELS PUNTS POLÈMICS DEL PLE. Entre les frases de l'alcalde destaca la justificació del canvi d'horari dels plens a dijous a mig matí:

"porque yo soy el alcade y es la hora y el dia que mejor me va a mi"

El proper dimecres l’equip de govern (PSC+FIC) aprovarà en el ple modificar les juntes de govern. Fins ara es feien setmanalment però els pocs temes a tractar a fet passar-les a una periodicitat quinzenal.

Però en el mateix ple també es té previst canviar la retribució per assistir-hi, passarà de 80 a 160 euros. D’aquesta manera els regidors de l’equip de govern cobraran 160 euros per assistir una estona el dissabte a partir de les 11 del matí.

També el mateix dia es preveu canvia el dia del Plens, actualment es realitzaven el divendres al vespre però a partir d’ara passaran a ser dijous a les 11 del matí; horari intempestiu pel ciutadà i pels regidors de l’oposició que treballen.

Per últim l’Alcalde delegarà a una persona del seu grup municipal la funció de portaveu; d’aquesta manera esquivarà les preguntes que es puguin fer durant els plens ordinaris.


L’Alcalde convoca sessió Extraordinària del Ple de l’Ajuntament.

Dia: 13 de febrer de 2008.

Hora: 17:00 h.

Lloc: Sala de sessions de la Casa de la Vila.
Ordre del dia:

1r.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

2n.- SORTEIG DELS MEMBRES DE LA MESA ELECTORAL PER A LES ELECCIONS A CORTS GENERALS 2008.

3r.- APROVACIÓ DE LES BASES DEL CONCURS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA REDACCIÓ DEL POUM.

4t.- APROVACIÓ DEL PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL CONTRACTE DE CONSULTORIA I ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA REDACCIÓ DEL POUM.

5è.- CANVI DE PERIODICITAT DE LES SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN.

6è.- ADEQUACIÓ DEL RÈGIM RETRIBUTIU DELS CÀRRECS ELECTES.

7è.- CANVI DE PORTAVEU DEL GRUP POLÍTIC DEL PSC-PM.

8è.- CANVI DE RÈGIM DE SESSIONS DEL PLE CORPORATIU.


dilluns, de febrer 11, 2008

Arriba el final de l'hivern

Alguns extractes de l'últim ple

Acta últim ple:
CIQ: Ara hem sabut que l'assessora jurídica tenia 2 contractes i s'ha descobert quin era el legal i perquè s'han hagut de pagar 13.000 euros d'indemnització?
Uroz: El dia de la presa de possessió li vaig prometre que solucionaria aquesta situació i ho he fet. En quan a la liquidació penso que ha estat amortitzada.
CIQ: Vostè era tinent d'alcalde i tenia responsabilitats.
Uroz: Però no Alcalde.
...
Carreño: en aquest ajuntament durant molts anys no hi hagut problemes amb la oposició, ha esta una bassa d'oli, fins que vostès han iniciat les disputes.
CIU: La culpa la te vostè.
Carreño: Vàreu començar amb voler tancar el despatx de l'Alcalde a l'oposició i altres mesures poc democràtiques; JO EM CONSIDERO DEMOCRÀTIC I PER AIXÒ VAIG HAVER DE FER EL COP D'ESTAT.