dimarts, de març 24, 2009

Ple 26 de març 2009

Dia: 26 de març de 2009.
Va ser un Ple molt tranquil, el primer en molt de temps, ja que no hi havia cap tema "conflictiu"
Hora: 11:00 h.
Lloc: Sala de sessions de la Casa de la Vila.
Ordre del dia:
1r.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
2n.- DESIGNACIÓ NOUS MEMBRES DE LA COMISSIÓ MUNICIPAL DE DELIMITACIÓ DE PONTILS. ok
3r.- APROVACIÓ PRESSUPOST 2009. ok pq hi ha les obres al municipi, entre elles la obra "Zapatero" de Mas Bermell. al pressupost també hi havia una despesa social de 6000 €; que serà el Consell Comarcal que decidirà qui es pot beneficiar; en principi és per fer compres puntuals com de menjar o de llibres d'escola per persones que no hi puguin fer front.
També al pressupost hi han coses que s'arrossegan de fa molts anys com el clavegaram del nucli de Bonany o arreglar l'abeurador de Querol.
4t.- RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA RESOLUCIÓ DEL RECURS D’ALÇADA CONTRA L’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓ DE LA URBANITZACIÓ MAS GASSONS DE 5/10/2008. 3 a favor 2 en contra
5è.- DECLARACIÓ DE SUPORT ALS PETITS MUNICIPIS. ok
6è.- MOCIÓ EN MOTIU DEL 8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL DE LES DONES. ok
7è.- MOCIÓ RELATIVA A LA PARTICIPACIÓ LOCAL EN ELS INGRESSOS ESTATALS.
8è.- RESOLUCIÓ DEL RECURS D’ALÇADA CONTRA L’ACORD SOBRE ELS REBUTS DE QUOTES DEL SERVEI DE L’AIGUA A MAS BERMELL. ok
9è.- ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DE L’OBRA “COBRIMENT DE PATI PER A LOCAL SOCIAL A MAS BERMELL”. ok
10è.- DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DE CONTRACTACIÓ DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. treu competències al Ple per donar-les a les seves Juntes de Govern, per no haver de convocar Plens
11è.- PRECS I PREGUNTES.
Regidor CIQ:
  • que s'arreglin camins amb la subvenció de medi natural.
  • Quines ajudes s'han aconseguit després que fa 2 anys que un 66% del municipi és Xarxa Natura? resposta: cap i no en coneixien si n'hi havia.
  • Sol·licitud de més vigilància de motos i quads que circulen pel municipi sense matricula. Tornar a demanar a mossos i rurals més vigilància.
  • Queixa per l'elaboració del qüestionari: no s'adapta al municipi, sembla copiat o ho és i a més és incongrouent.