dimecres, de setembre 21, 2011

CONVOCATÒRIA

De conformitat amb el Decret d’Alcaldia de data 15 de setembre de 2011, se’l/la convoca a la sessió ORDINARIA DEL PLE que tindrà lloc a la Sala de Sessions de la Casa de la Vila el 24 de SETEMBRE de 2011, a les 12:00 hores en primera convocatòria, i el 26 de SETEMBRE de 2011 a la mateixa hora en segona convocatòria, de no celebrar-se la primera, d’acord amb l’article 90.2 del RD 2568/1986, de 18 d’abril pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals.

 

Si per alguna causa no pot assistir-hi haurà de justificar-ho a l’Alcaldia amb la deguda antelació, preveient-li que a partir d’aquesta data tindrà a la seva disposició els expedients i escrits que fan referència a la convocatòria, amb la finalitat que els pugui conèixer abans de deliberar.

 

Ordre del dia:

 

   1r.-   APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

2n- MOCIÓ DE SUPORT AL CORRELLENGUA.

3r.- MOCIÓ EN DEFENSA DEL MODEL EDUCATIU I DE LA LLENGUA D’EDUCACIÓ DE CATALUNYA.

4t.- APROVACIÓ DE LES BASES PER A LA CONTRACTACIÓ DE L’OBRA “DISTRIBUCIÓ INTERIOR D’HABITATGE A L’ERMITA  DE VALLDOSSERA.

5è.- APROVACIÓ DE LES BASES PER A LA CONTRACTACIÓ DE L’OBRA “DISTRIBUCIÓ INTERIOR D’HOTEL D’ENTITATS A L’ERMITA  DE VALLDOSSERA.

6è- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL DE LA TAXA SOBRE LA RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES.

7è.- DECRETS DE L’ALCALDIA.

8è.- SUPLEMENT DE CRÈDIT.

9è.- PRECS I PREGUNTES.