dimarts, de setembre 02, 2008

Dietes equip de govern, abocador i/o pedrera a Esblada i plens dijous a mig matí

Sol·licito que el proper ple es presenti el punt següent:

Atès que el passat 13 de febrer de 2008 es va establir augmentar el règim retributiu de les juntes de govern local de 80 € a 160 €, dit d’una altra manera es va augmentar un 100 %. Unes juntes de govern que només són dissabte al matí, que en general no són d’un contingut molt extens i que tenen una periodicitat quinzenal; per tant 160 € és una quantitat desproporcionada.


Per tot això, sol·licito:

Rebaixar l’assistència a 80 € i augmentar-la amb el IPC anual.

Atentament,


Regidor CIQ


Sol·licito que el proper ple es presenti el punt següent:

El passat 27 de maig de 2007 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament es va constituir en sessió pública el dia 16 de juny.

En sessió plenària de 6 de juliol de 2007 es va acordar establir el règim de sessions del ple municipal indicant com a dies per a la realització de les sessions ordinàries del Ple, l’últim divendres de l’últim mes de cada trimestres a les 18:00 hores,i, si fos festiu, el primer dia feiner.

Atès que en el ple de 13 de febrer de 2008 es va canviar a dijous a les 11:00 h del matí sense cap raó justificada i que és una hora intempestiva pel veí-treballador que vol assistir-hi.

Per tot això, sol·licito:

Establir el règim de sessions del ple municipal indicant com a dies per a la realització de les sessions ordinàries del Ple, l’últim divendres de l’últim mes de cada trimestres a les 18:00 hores,i, si fos festiu, el primer dia feiner.


Atentament,

Querol, 29 d’agost de 2008

Regidor CIQ

Sol·licito que el proper ple es presenti el punt següent:


L’equip de govern de l’Ajuntament de Querol en els últims mesos està intentant instal·lar una activitat extractiva (pedrera) i/o un abocador de rebuig dels residus sòlids urbans (RSU) entre la zona d’ Esblada, Punta Blava i Mas Esplugues.

Després d’estudiar l’Aprovació inicial del Pla Territorial del Camp de Tarragona i el Catàleg Paisatgístic del Camp de Tarragona podem concloure que la zona de l’Alt Gaià (on tot el municipi de Querol hi forma part) és d’un gran valor paisatgístic i ecològic. Per tant noves indústries que alterin la orografia no hi tenen lloc.

El catàleg, elaborat per experts, cita per exemple el greu perill que suposava la construcció de Rocacorba; no només per l’ impacte sobre la massa vegetal si no perquè també s’hauria d’ampliar la C37 actual que passa per la Vall del Gaià. També cita el fort impacte que causa la Pedrera de Vilaperdius (Pontils).

Per altra banda tota aquesta zona d’ Esblada menys l’extrem N (a on es volia instal·lar la pedrera) està protegida sota la figura Xarxa Natura 2000 (aquesta zona inicialment també en formava part). Ara però aquest extrem N també està protegit pel pla territorial del Camp de TGN i a més hi ha una informe negatiu del departament de medi ambient per fer la pedrera.. Actualment en aquesta zona es vol estudiar la instal·lació d’un abocador de RSU.

Potser una part de la generació actual que governa l’Ajuntament no és a temps de pensar en projectes a mig o llarg termini i només creu que es poden treure diners de llicències d’obres o amputant una part del municipi a on hi viu poca gent. Suposo que haurem d’esperar un temps perquè l’equip de govern vegi altres alternatives a aquest paisatge únic de Querol que es reconegut per gaire bé tothom.

Per tot això sol·licito:

Que es desestimi la construcció d’un abocador o una activitat extractiva al municipi de Querol.


Atentament,

Regidor CIQ