dissabte, de desembre 13, 2008

Moció per disminuir el peril d'electrocutació de les aus

Senyor Alcalde de Querol,

Sol·licito que al proper ple es presenti la següent moció presentada per aquest grup municipal:

Atès que el municipi de Querol té un 66% de sòl amb protecció Xarxa Natura 2000 pel seu valor natural.

Atès que una de les principals raons d’aquesta inclusió és la protecció de l’àguila cuabarrada, protegida per la Directiva Hàbitats de la Unió Europea.

Atès que han desaparegut dues parelles nidificans al municipi i només en queda una al voltant de Montagut.

Atès que un del principals perills de mort són les línees elèctriques de mitja tensió que travessen la Vall del Gaià, zona Xarxa Natura 2000.

Atès que s’han fet actuacions per millorar les línees elèctriques en la província de Barcelona i aquestes han tingut èxit sobre la supervivència dels rapinyaires.

PROPOSTA D’ACORD:

Demanar al Departament de Medi Ambient i a FECSA-ENDESA que faci les gestions oportunes per a la detecció i posterior correcció dels suports elèctrics que comporten un major risc d’electrocució per les aus i la senyalització amb espirals anticol·lisió del trams més perillosos del municipi de Querol.